Delade meningar om modulhus

Förslaget att bygga modulhus, med tillfälliga bygglov, till nyanlända väckte skepsis hos oss när det kom. Visserligen är det bra att försöka hitta snabba lösningar på bostadsproblemet men kan det verkligen vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt försvarbart att bygga tillfälliga bostäder?

Förslaget fanns i Boverkets rapport om modulhus. För att få fakta bakom vårt tvivel kring denna rapport bad vi analysföretaget Evidens räkna på kostnaderna med hänsyn till livscykelperspektivet. Rapporten ”Utvärdering av modulbostäder för flyktingmottagande” kom fram till att kostnaderna för ett modulhus är 40-60 procent högre än den för att bygga permanenta bostäder. Skillnaden består i att Boverkets rapport inte tar hänsyn till att hus med tidsbegränsade bygglov kräver mycket kort avskrivningstid. Boverkets rapport beskriver enbart byggkostnaden och inte den totala kostnaden för de färdiga bostäderna