byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg155_exImg

Jag har varit i Almedalen fyra gånger och ingen gång har varit den andra helt lik, förutom en sak – mötena i gränderna.

Första året försökte jag mest förstå grejen. Andra året fokuserade jag på kunskapsinhämtning genom att gå på seminarium efter seminarium efter seminarium efter … Tredje året satsade jag på mingel och inbokade möten. I år tog jag rollen som seminariearrangör.

Läs mer om Sofia Jonsson: Möten i gränden

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg134_exImg

Sveriges Byggindustrier har på senare tid lyft frågan om klimatpåverkan från byggandet, inte minst i rapporten Byggandets klimatpåverkan, som är en fallstudie av det nybyggda, energieffektiva flerbostadshuset Blå Jungfrun. I rapporten konstateras att klimatpåverkan från en byggnads livscykel har förskjutits från driftsfasen mot byggfasen. Den pekar också ut ett stort antal områden som byggbranschen behöver jobba med för att minska klimatpåverkan från byggfasen. Bland annat förespråkas livscykelanalys för att tydliggöra klimatpåverkan från byggnadens olika faser och för att hitta de effektivaste åtgärderna för att minska den totala klimatpåverkan från byggnadens livscykel.

Läs mer om Sveriges Byggindustrier tar inte ställning för eller emot olika byggmaterial

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg102_exImg

Det investeras för mer än 300 miljarder kronor per år i bostäder, lokaler, vägar, järnvägar och andra typer av anläggningar i Sverige, men kunskapen om klimatpåverkan från byggandet är begränsad hos de flesta beslutsfattare. Mycket arbete läggs ned på att utveckla energieffektiva byggnader, bättre fordon och effektivare transporter. Debatten är intensiv och kunskapsnivån blir allt högre när det gäller klimatpåverkan från driftsfasen. Däremot beaktas sällan klimatbelastningen från själva byggprocessen, från materialutvinning till färdig byggnad eller anläggning.

Läs mer om Den bortglömda klimatpåverkan

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg99_exImg

På tisdagmorgonen höll Sveriges Byggindustrier och Kungl. Ingenjörsakademien (IVA) ett seminarium om klimatpåverkan från byggprocessen och presenterade en rapport, där vi bland annat visade att den sammanlagda klimatpåverkan från byggproduktionen är cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Det är ungefär lika mycket som koldioxidutsläppen från personbilstrafiken.

Läs mer om En av Almedalsveckans höjdpunkter

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg69_exImg

Den här veckan har det varit Norrbottens Hållbarhetsvecka. Från Sveriges Byggindustrier deltar vi genom att vara med på seminarier. 

Bland annat var vi på seminariet ”Klimatförändringarnas effekter i Norra Sverige” där Johan Jonasson från Handelshögskolan i Umeå berättade om sin forskning. Det var ett intressant seminarium och Johan Jonasson försökte beskriva varför klimatfrågorna trots allt inte får större utrymme hos var och en.

Läs mer om Sluta aldrig att bry dig

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland