byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg134_exImg

Sveriges Byggindustrier har på senare tid lyft frågan om klimatpåverkan från byggandet, inte minst i rapporten Byggandets klimatpåverkan, som är en fallstudie av det nybyggda, energieffektiva flerbostadshuset Blå Jungfrun. I rapporten konstateras att klimatpåverkan från en byggnads livscykel har förskjutits från driftsfasen mot byggfasen. Den pekar också ut ett stort antal områden som byggbranschen behöver jobba med för att minska klimatpåverkan från byggfasen. Bland annat förespråkas livscykelanalys för att tydliggöra klimatpåverkan från byggnadens olika faser och för att hitta de effektivaste åtgärderna för att minska den totala klimatpåverkan från byggnadens livscykel.

Läs mer om Sveriges Byggindustrier tar inte ställning för eller emot olika byggmaterial

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg99_exImg

På tisdagmorgonen höll Sveriges Byggindustrier och Kungl. Ingenjörsakademien (IVA) ett seminarium om klimatpåverkan från byggprocessen och presenterade en rapport, där vi bland annat visade att den sammanlagda klimatpåverkan från byggproduktionen är cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Det är ungefär lika mycket som koldioxidutsläppen från personbilstrafiken.

Läs mer om En av Almedalsveckans höjdpunkter

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg73_exImg

I en ny rapport från LÅGAN-programmet konstateras att utvecklingen inom lågenergibyggande går mycket snabbt framåt. I år har vi ett rekordår då det byggs 2 500 nya lägenheter i lågenergibyggnader. Det är sju procent av alla nya lägenheter.

Nästa år kommer det enligt prognoserna att finnas totalt 10 000 lågenergilägenheter och över en miljon kvadratmeter lågenergilokaler i Sverige. Från att tidigare ha varit koncentrerat till vissa regioner har lågenergibyggandet nu spritt sig över hela landet. Det är en väldigt positiv utveckling.

laganlogo.jpg

Men LÅGAN:s studie visar också att det kan skilja mycket mellan beräknade och uppmätta energivärden. Av 34 nya lågenergibyggnader där energianvändningen har mätts noga under två års tid är det nio byggnader som har en väsentligt sämre energiprestanda än beräknat. Det här är inte bra. Att husen drar mer energi än beräknat innebär ökade energikostnader för beställaren, men även kostnader för entreprenören för att åtgärda felet

Läs mer om Så kan vi säkra kvaliteten i lågenergibyggandet!

Fler unga i jobb

Det är bra att regeringen fortsätter att ta fram förslag som syftar till att få fler unga i jobb. Byggindustrins yrkesutbildning (BYN) har ju fungerat som en inkörsport till branschen under många år, även för unga som inte tidigare har gått en yrkesutbildning. För att ytterligare jobb ska komma till stånd i byggindustrin behövs det några fler förändringar: Vi parter måste förbättra yrkesutbildningsavtalet så att det möter alla nya initiativ från politiskt håll på ett bättre sätt än idag. Men det är också nödvändigt att få fart på byggandet av nya bostäder, energieffektiviseringar och nödvändiga infrastrukturprojekt.

Läs mer om Fler unga i jobb

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland