byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg190_exImg

Håkan Sörman och Kurt Eliasson undrar i en artikel den 22 augusti om inte byggindustrierna ser möjligheter att sänka kostnaderna. Jag kan försäkra om att våra medlemsföretag ständigt håller ett vakande öga på sina kostnader och arbetar med att utveckla sina produkter. Alla större byggföretag och flera mindre eller medelstora har tagit fram olika koncept på industrialiserat byggande. Detta eftersom större volymer och upprepade arbetsmoment är ett sätt att pressa kostnader. Flera av våra medlemsföretag har avtal med SABO för att kunna bygga s.k. Kombohus. Förutom att det är lönsamt är fördelarna en tydlig och kunnig beställare och möjligheten att upprepa byggandet av just en husmodell. Det är ett utmärkt sätt att bredda utbudet på vad som byggs i dag.

Läs mer om Inte byggföretagen som är problemet

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg137_exImg

Förslaget att bygga modulhus, med tillfälliga bygglov, till nyanlända väckte skepsis hos oss när det kom. Visserligen är det bra att försöka hitta snabba lösningar på bostadsproblemet men kan det verkligen vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt försvarbart att bygga tillfälliga bostäder?

Förslaget fanns i Boverkets rapport om modulhus. För att få fakta bakom vårt tvivel kring denna rapport bad vi analysföretaget Evidens räkna på kostnaderna med hänsyn till livscykelperspektivet. Rapporten ”Utvärdering av modulbostäder för flyktingmottagande” kom fram till att kostnaderna för ett modulhus är 40-60 procent högre än den för att bygga permanenta bostäder. Skillnaden består i att Boverkets rapport inte tar hänsyn till att hus med tidsbegränsade bygglov kräver mycket kort avskrivningstid. Boverkets rapport beskriver enbart byggkostnaden och inte den totala kostnaden för de färdiga bostäderna

Läs mer om Delade meningar om modulhus

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg132_exImg

Diskussionen om hur vi ska lyckas bygga mer bostäder tar aldrig slut. Frågan debatteras i riksdagen, i media och kring middagsbord runt om i landet med en aldrig sinande entusiasm. Det är en fråga alla har åsikter om och det är ju glädjande. Förhoppningsvis kan det leda till att vi kommer närmare en lösning. Idag skrev Mehmet Kaplan, vår bostadsminister, om sin syn på DN Debatt. Artikeln innehöll en del bra tankar men lämnade fler frågetecken än svar. Därför skrev jag en replik som kan läsas här.

Läs mer om Ropen skalla - bostäder åt alla!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg107_exImg

Sveriges Byggindustriers valseminarium den 5 september 2014 ställde frågorna hur bostadsbyggandet ska öka, hur rörligheten kan förbättras i bostadsbeståndet samt hur ungdomar ska få lättare att ta sig in på bostadsmarknaden.

Dagen innehöll diskussioner om genomförda åtgärder innevarande mandatperiod. Stefan Attefall och Ulf Perbo fick erkännande för att de ökat kunskapen och medvetenheten kring plan- och bygglovsprocesen. De har satt fokus på relevanta och nödvändiga brister i processen. Många deltagare påtalade vikten av ökad rörlighet, behov av ett bosparande för ungdomar och att marktillgången är en flaskhals för bostadsbyggandet.

Läs mer om [2014-09-11] Dags för politisk handling

Vad menar (S)?

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg85_exImg

Bostadsfrågan har seglat upp allt högre på den politiska agendan. Bristen på bostäder drabbar de som står utanför bostadsmarknaden, oftast unga, och blir ett tillväxthinder när företagen får svårt att rekrytera eftersom det saknas bostäder där jobben finns.

Socialdemokraterna kom i förra veckan med två utspel i bostadsfrågan. Det första var en debattartikel från Stefan Löfvén och Gabriel Wikström (SSU) där de lovade en miljard till investeringsstöd för att bygga hyresrätter. Ett förslag som Veronica Palm och Magdalena Andersson skrivit om tidigare i år. Det nya är att finansieringen nu blir känd. Pengarna ska komma från minskat statsbidrag till kommuner i tillväxtområden. Det verkar som en rundgång av pengar i och mellan kommuner i tillväxtområdena, eller ska bostadsbyggandet ske på andra platser i landet?

Läs mer om Vad menar (S)?

Ur led är tiden

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg72_exImg

Kommuners särkrav leder till att en industrialiserad produkt inte kan byggas i en kommun medan det går bra i andra kommuner, vad är logiken? Byggföretag väljer bort Västerås /P4

Läs mer om Ur led är tiden

Backa bandet Borg!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg64_exImg

De så kallade 3:12-reglerna reglerar beskattningen av ägare i fåmansföretag, dvs företag med fyra eller färre delägare. Det är ett komplicerat regelverk som bland annat begränsar hur stor utdelningen får vara till ägarna. Här kan man läsa mer om hur dagens regler är utformade.

I samband med 2013 års ekonomiska vårproposition skickade Finansdepartementet ett antal skatteförslag på remiss. Eftersom en del av dessa även behöver granskas av Lagrådet har regeringen överlämnat en lagrådsremiss. Ett stort antal remissinstanser har liksom lagrådet kraftfullt kritiserat regeringens förslag. Även Sveriges Byggindustrier har svarat kritiskt på remissen. Vårt svar finns här.

Läs mer om Backa bandet Borg!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg56_exImg

Bostadsmarknaden karakteriseras idag av en brist på bostäder och dålig rörlighet. Det är påtagligt i främst storstadsområdena och utgör hinder för tillväxt och ökad välfärd.

Bostadsbyggandet i Sverige har legat på historiskt låga nivåer de senaste 20 åren. Sedan 1993 har det i genomsnitt byggts drygt 20 000 nya bostäder per år medan siffran sedan 1940 är drygt 50 000 bostäder per år.

Även ur ett internationellt perspektiv byggs det relativt få bostäder i Sverige. Vi ligger bland de länder inom EU som bygger minst antal bostäder i förhållande till befolkningen. Även i jämförelse med våra nordiska grannländer bygger Sverige lite. Både Norge och Finland, med ungefär halva vår befolkning, har byggt fler bostäder i absoluta tal än vad vi gjort i Sverige sedan millennieskiftet.

Befolkningen i landet har ökat med drygt 600 000 personer sedan år 2000 samtidigt som urbaniseringen fortsätter

Läs mer om Det behövs fler bostäder

Sluta blunda Barbro!

Du försvarar tappert ett system som under 70 år lett till en dåligt fungerande bostadsmarknad. Ett system som idag skapat bostadsköer till de tre storstäderna på över 500 000 personer. Ett system som missgynnar de personer som söker sig in på bostadsmarknaden. Det är som att stänga storstädernas gränser och inte tillåta inflyttning dit.

OECD och Konkurrensverket uppmanar Sverige att ta bort hyresregleringen på bostadsmarknaden. Ledande bostadsforskare konstaterar att bruksvärdessystemet gynnar äldre, infödda högutbildade svenskar. En vd för ett kommunalt bostadsföretag förklarar att företaget inte kan fullgöra sitt uppdrag om inte marknadssignalerna tillåts vara vägledande. Du säger att systemet just ska gynna de som redan bor och konsekvensen blir då att det missgynnar de som inte bor eller de som söker bostad. Varför tycker du att de ska ha en negativ särbehandling?

Läs mer om Sluta blunda Barbro!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg42_exImg

Just nu är det en stor debatt om bostadspolitiken på flera områden. Byggkravsutredningen lade nyligen fram ett förslag för att underlätta industriell bostadsproduktion som minskar byggkostnaderna. Förslaget går att kombinera med de energi- och miljömål som riksdagen beslutat. I nästa stund debatteras ett förslag i riksdagen som skulle göra det möjligt att hyra ut ägda bostäder i större omfattning. För det tredje föreslår Hyresbostadsutredningen att hyressättningssystemet/hyresregleringen ska reformeras genom att konsumenternas värderingar ska sättas i centrum.

Det är synnerligen efterlängtade förslag för en bransch som under de senaste 70 åren levt under villkor som fastställts av politiska ideologier. Resultatet av dessa välmenande politiska styrningar har dessvärre inte lett till de mål som eftersträvades. Bostadsmarknaden idag karakteriseras av stora skillnader mellan olika landsdelar, överskott i vissa delar och stor efterfrågan i tillväxtområdena

Läs mer om Bostadsmarknadens problem på bordet

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland