Systematisera och standardisera det sunda förnuftet

Hur gör man som bygg, anläggnings- eller specialföretag för att ett verksamhetsledningssystem ska binda samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag?

Kunderna ställer krav på korrekt utförande, tidpassning och felfria leveranser. Myndigheterna ställer krav på att vi ska möta samhällets önskemål om väl fungerande byggnader anpassade för sina ändamål, uppförda med kvalitet, miljö och arbetsmiljöhänsyn. Dessutom ställs stora krav på logistikflöden av människa och material på alla inblandade i våra projekt.

För att lyckas införa ett effektivt verksamhetsledningssystem i våra byggföretag krävs bl.a. :

1) en omvärldsanalys med företagets egna ambitioner sammanflätat med aktuella krav
2) att göra systemet enkelt, tillgängligt och användarvänligt
3) uppmuntra till delaktighet av både medarbetare, leverantörer och kunder så att systemet följs och fungerar
4) systematiskt standardisera våra arbetssätt och processer

Genom att gå igenom och analysera vilka processer som arbetas med i företaget skapas en stor förståelse för nyttan med ”standardiseringen” och behovet av vad som måste dokumenteras för att inga störningar skall uppstå. Viktigt är också att identifiera kritiska moment vid överlämning mellan olika processer. På detta sätt hittar man också balansen på vad, när och hur man behöver styra företagets processer exempelvis genom instruktioner, rutiner och policy-dokument.

Själva styrprocessen i ett systematiserat arbetssätt skapar förutsättningar för ständiga förbättringar genom all den information som fås ut från bl.a. omvärldsanalyser, skyddsronder, kundenkäter, medarbetarundersökningar, revisioner och avvikelseuppföljningar. Sammanställningen och analysen av dessa aktiviteter resulterar i förbättringar av företagets processer.

Frågor som rör kvalitet, miljö och arbetsmiljö är inte heller något som lever sitt ”eget liv” utan något som naturligt skall integreras i företagets verksamhet. För att klara nuvarande och framtida krav anser jag att vi i branschen måste fortsätta arbeta med standardisering av både material och metoder och inse att varje projekt inte är helt unikt i sig. Vi kan ta med oss mycket av planering, styrning och uppföljning från projekt till projekt. Med andra ord, systematisera och standardisera det ”sunda förnuftet”

Taggar
povel

Peter Schyum
Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
  Etiketter:
  Om byggindustribloggen:

  Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

  På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

  Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

  Senast kommenterat:
  Arkiv
  Twitter
  Andra bloggar
  Våra bloggare:
  Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
  Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
  Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
  Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
  Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
  Håkan Lind Kommunikationschef
  Johan Deremar Nationalekonom
  Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
  Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
  Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
  Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
  Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
  Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland