byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg73_exImg

I en ny rapport från LÅGAN-programmet konstateras att utvecklingen inom lågenergibyggande går mycket snabbt framåt. I år har vi ett rekordår då det byggs 2 500 nya lägenheter i lågenergibyggnader. Det är sju procent av alla nya lägenheter.

Nästa år kommer det enligt prognoserna att finnas totalt 10 000 lågenergilägenheter och över en miljon kvadratmeter lågenergilokaler i Sverige. Från att tidigare ha varit koncentrerat till vissa regioner har lågenergibyggandet nu spritt sig över hela landet. Det är en väldigt positiv utveckling.

laganlogo.jpg

Men LÅGAN:s studie visar också att det kan skilja mycket mellan beräknade och uppmätta energivärden. Av 34 nya lågenergibyggnader där energianvändningen har mätts noga under två års tid är det nio byggnader som har en väsentligt sämre energiprestanda än beräknat. Det här är inte bra. Att husen drar mer energi än beräknat innebär ökade energikostnader för beställaren, men även kostnader för entreprenören för att åtgärda felet

Läs mer om Så kan vi säkra kvaliteten i lågenergibyggandet!

Ur led är tiden

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg72_exImg

Kommuners särkrav leder till att en industrialiserad produkt inte kan byggas i en kommun medan det går bra i andra kommuner, vad är logiken? Byggföretag väljer bort Västerås /P4

Läs mer om Ur led är tiden

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg71_exImg

Kvaliteten i ingenjörsutbildningarna har granskats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) (tidigare Högskoleverket). En tredjedel av alla utbildningarna håller inte måttet enligt granskningen, dessa har fått betyget ”bristande kvalitet”. Dramatiken är inte så stor. Det som kommer att hända är att det blir en uppryckning på dessa skolor, de har ett år på sig att rätta till bristerna. I några fall kan utbildningen komma att avvecklas på initiativ av det enskilda lärosätet. De allra flesta rycker upp sig visar erfarenheten från tidigare genomförda granskningar inom andra utbildningsområden.

Läs mer om Högskolevärlden har skådat sig själv i naveln

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg70_exImg

Jag pratade med en kompis som är lärare i helgen. Vi diskuterade Future City och hur viktigt mötet mellan näringsliv och skola är. För en av de häftigaste upplevelserna i Future City för eleverna är att vara med på regionfinalen där de träffar juryn som består av personer som arbetar med samhällsbyggnad. De här personerna lyssnar intresserat på det de har kommit fram till och ställer sedan följdfrågor om deras idéer. Att möta vuxna och diskutera något som man har gemensamt intresse för gör att eleverna växer. Mycket!

Läs mer om Näringsliv + skola = viktigt

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg69_exImg

Den här veckan har det varit Norrbottens Hållbarhetsvecka. Från Sveriges Byggindustrier deltar vi genom att vara med på seminarier. 

Bland annat var vi på seminariet ”Klimatförändringarnas effekter i Norra Sverige” där Johan Jonasson från Handelshögskolan i Umeå berättade om sin forskning. Det var ett intressant seminarium och Johan Jonasson försökte beskriva varför klimatfrågorna trots allt inte får större utrymme hos var och en.

Läs mer om Sluta aldrig att bry dig

Lagligt, inte alltid lämpligt

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg68_exImg

Branschens spegling i omvärlden fokuserar ofta på en problemkultur där mutor och olämpligt agerande är vanligt och utbrett. Vi som arbetar i branschen kan känna igen oss i flera av beskrivningarna och vi kan även konstatera att det nu är bättre än det var förr. Men bara för att det är bättre nu än förr, innebär det inte att det är bra! Vi som arbetar i byggbranschen vill att den ska vara och uppfattas som ”juste”, vi gillar den här branschen och vill bidra till att den blir ännu bättre.

Läs mer om Lagligt, inte alltid lämpligt

Fler unga i jobb

Det är bra att regeringen fortsätter att ta fram förslag som syftar till att få fler unga i jobb. Byggindustrins yrkesutbildning (BYN) har ju fungerat som en inkörsport till branschen under många år, även för unga som inte tidigare har gått en yrkesutbildning. För att ytterligare jobb ska komma till stånd i byggindustrin behövs det några fler förändringar: Vi parter måste förbättra yrkesutbildningsavtalet så att det möter alla nya initiativ från politiskt håll på ett bättre sätt än idag. Men det är också nödvändigt att få fart på byggandet av nya bostäder, energieffektiviseringar och nödvändiga infrastrukturprojekt.

Läs mer om Fler unga i jobb

Kapa plan- och bygglovsprocessen!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg66_exImg

Det är svårt att förneka att bostadsminister Stefan Attefall i grunden har goda ambitioner när det kommer till att förenkla planprocessen och därmed förkorta den orimligt långa tid det idag tar från idé till färdigt hus.

Plangenomförandeutredningens andra betänkande (SOU 2013:34) innehåller många intressanta förslag som till en början får en att nicka instämmande med försiktig optimism. Utredarens förslag som planterades i maj har under sommaren dock kommit att blomma ut till flera frågetecken kring ett eventuellt tillämpande.

Att bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet föreslås bli ett allmänt intresse som ska beaktas vid planläggning välkomnas med öppna armar av byggbranschen. Sedan början av nittiotalet har trenden varit att bostadsproduktionen år för år inte har kunnat tillgodose den ökande efterfrågan. En del blir att stärka översiktsplanens roll som planinstrument

Läs mer om Kapa plan- och bygglovsprocessen!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg65_exImg

De förslag till förbättring av strukturen runt de s.k. gymnasiala lärlingsutbildningarna som presenterades 26 augusti är flera steg i rätt riktning. Det kallas reform, men det är väl att ta i, det är ett antal nödvändiga förändringar det är frågan om. Det minskande intresset hos ungdomar för utbildningsformen måste brytas om lärlingsupplägg ska kunna bli en naturlig väg till yrkesutbildning.

Läs mer om Flera steg i rätt riktning

Backa bandet Borg!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg64_exImg

De så kallade 3:12-reglerna reglerar beskattningen av ägare i fåmansföretag, dvs företag med fyra eller färre delägare. Det är ett komplicerat regelverk som bland annat begränsar hur stor utdelningen får vara till ägarna. Här kan man läsa mer om hur dagens regler är utformade.

I samband med 2013 års ekonomiska vårproposition skickade Finansdepartementet ett antal skatteförslag på remiss. Eftersom en del av dessa även behöver granskas av Lagrådet har regeringen överlämnat en lagrådsremiss. Ett stort antal remissinstanser har liksom lagrådet kraftfullt kritiserat regeringens förslag. Även Sveriges Byggindustrier har svarat kritiskt på remissen. Vårt svar finns här.

Läs mer om Backa bandet Borg!

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland